Browser incompatibil

Modul de determinare a veniturilor suplimentare. ARTICOLE SIMILARE

Standardul naţional de contabilitate S. Obiectiv 2. Obiectivul prezentului standard îl constituie stabilirea modului de determinare şi constatare a veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor aferente contractelor de construcţie, descrierea metodicii de contabilizare, repartizare pe perioadele de gestiune şi reflectare a acestora în rapoartele financiare.

Domeniul de aplicare 3. Prezentul standard se extinde asupra tuturor persoanelor juridice şi fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, sînt înregistrate în Republica Moldova şi execută lucrări în antrepriză, precum şi asupra filialelor, reprezentanţelor acestora şi altor subdiviziuni structurale cu sediul atît pe teritoriul Moldovei, cît şi peste hotarele ei.

Browser incompatibil

Prezentul standard nu se extinde asupra persoanelor juridice şi fizice care execută lucrări de construcţii în regie, precum şi asupra unităţilor de deservire şi auxiliare ale antreprenorilor care ţin contabilitatea consumurilor şi cheltuielilor în conformitate cu S.

Definiţii 5. Noţiunile utilizate în prezentul standard semnifică: Contract de construcţie  în continuare "contract" - contract încheiat între antreprenor şi beneficiar modul de determinare a veniturilor suplimentare construcţia unui obiect distinct sau a unui grup de obiecte, care sînt strîns interconexate şi interdependente conform condiţiilor proiectării, tehnologiei construcţiei şi funcţionării sau potrivit destinaţiei utilizării finale acestora.

Contract cu valoare fixă - contract conform căruia părţile acceptă o valoare fixă a contractului de antrepriză sau o cotă stabilită a antreprenorului în produsul final. În unele cazuri valoarea contractului în cauză poate să varieze din motivul modificării acceptate de părţi a clauzelor contractului. Contract în regie de recompensă  - contract conform căruia antreprenorului i se recuperează cheltuielile efective aferente nemijlocit executării contractului de antrepriză la sumele convenite cu beneficiarul plus o recompensă fixă sau un procent din suma cheltuielilor stipulat în contract.

Contract mixt - contract ce îmbină concomitent clauzele contractelor cu valoare fixă şi în regie, de exemplu, contract în regie care stipulează anticipat preţul maxim.

modul de determinare a veniturilor suplimentare câștiguri rapide fără investiție 1000

Modificare - modificare a clauzelor contractului iniţial acceptată de antreprenor şi beneficiar. Suma reclamaţiei pretenţiei  - suma pe care antreprenorul are intenţia să o încaseze de la beneficiar în calitate de recuperare a consumurilor de antrepriză neincluse în valoarea contractului de construcţie.

Regimul fiscal aplicabil indemnizatiei de somaj tehnic 1. Reglementare legala — ce este impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor? Impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor este reglementat in Legea nr. In primul rand, impozitul reprezinta o contributie obligatorie, fara contraprestatie imediata si directa, nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes public.

Plăţi de stimulare - sume suplimentare cuvenite antreprenorului şi plătite acestuia de beneficiar în cazul respectării clauzelor contractului. Venitul aferent contractelor de antrepriză - aflux global de avantaje economice în cursul perioadei de gestiune, care apare în procesul executării contractelor, sub formă de majorare a activelor sau diminuare a datoriilor, ce generează creşterea capitalului propriu, cu excepţia majorărilor pe seama aporturilor proprietarilor întreprinderii.

Consumuri aferente contractelor de antrepriză - resurse consumate pentru executarea contractului de construcţie în scopul obţinerii unui venit şi care urmează a fi recuperate de beneficiar. Cheltuieli aferente contractelor de antrepriză - consumurile aferente contractului de construcţie în ansamblu sau pe stadii distincte ale acestuia predate de antreprenor şi recepţionate de beneficiar.

La moldova de

Contracte de construcţie pe obiecte şi combinate 6. Prevederile prezentului standard se aplică, de regulă, faţă de un contract distinct, iar în unele cazuri - faţă de câștigați bani fără euro părţi obiecte distincte ale unui contract sau faţă de un grup de contracte. La încheierea unui contract pentru construcţia cîtorva obiecte, fiecare din acestea se examinează ca un contract pe obiecte distinct dacă: a valoarea contractuală este stabilită pe fiecare obiect; b s-a ajuns la înţelegerea privind recepţionarea sau refuzul de recepţionare unui obiect distinct; c veniturile, consumurile şi cheltuielile de antrepriză se determină şi se constată pe fiecare obiect în parte.

Grupul de contracte cu unul sau cu mai mulţi beneficiari se consideră contract unic în cazul în care: a pentru tipul opțiunilor binare de contracte se întocmeşte o documentaţie unică de proiect şi deviz deviz general ; b contractele sînt strîns legate între ele şi constituie o parte a unui proiect pentru care se determină sumele totale ale veniturilor, consumurilor şi cheltuielilor; c contractele se execută concomitent sau într-o succesiune continuă.

Componenţa şi măsurarea venitului aferent contractului de antrepriză 9. Venitul aferent contractului de antrepriză include: a suma iniţială a venitului; b suma veniturilor rezultată din modificări şi reclamaţii; c suma venitului sub forma plăţilor de stimulare; d alte venituri recuperate de beneficiar conform clauzelor contractului.

modul de determinare a veniturilor suplimentare bonus 100 de opțiuni binare

Suma iniţială a venitului aferent contractului de antrepriză reprezintă suma venitului stipulată în contract la încheierea acestuia între antreprenor şi beneficiar. În procesul executării contractului mărimea iniţială a venitului poate să se schimbe în urma modificărilor, reclamaţiilor şi plăţilor de stimulare. Suma venitului rezultată din modificări este inclusă în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a beneficiarul şi antreprenorul au căzut de acord asupra modificării; b mărimea venitului dat poate fi determinată cu certitudine.

Suma venitului rezultată din reclamaţii se include în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a reclamaţiile înaintate sînt recunoscute de beneficiar sau adjudecate spre percepere de instanţele judecătoreşti; b mărimea venitului dat poate fi determinată cu certitudine. Suma plăţilor de stimulare se include în venitul aferent contractului de antrepriză în cazul în care: a aceasta poate fi determinată cu certitudine; b clauzele stipulate în contract sînt respectate.

Suma altor venituri recuperate de către beneficiar conform clauzelor contractului se include în venitul de antrepriză în cazul în care: a aceasta poate fi determinată cu certitudine; b beneficiarul şi antreprenorul au căzut de acord asupra acestor clauze.

În componenţa veniturilor de antrepriză nu se includ sumele încasate în numele persoanelor terţe, de exemplu, taxa pe valoarea adăugată, accizele, încasările totale primite de către antreprenor, din însărcinarea persoanelor terţe, din vînzarea mărfurilor producţiei acestora, întrucît aceste sume nu reprezintă un avantaj economic al antreprenorului şi nu influenţează capitalul propriu al acestuia.

Ce este inflatia?

Venitul de antrepriză se măsoară la valoarea venală a recuperării primite sau care urmează a fi primită cu scăderea rabaturilor şi reducerilor comerciale admise de antreprenor. Componenţa şi măsurarea consumurilor şi cheltuielilor aferente contractului de antrepriză În procesul executării contractelor de construcţie se disting consumuri şi cheltuieli aferente contractului de antrepriză.

Ce trebuie să faceţi dacă aţi avut venituri din Activităţi impuse pe bază de norme de venit Explicaţii Pentru persoanele fizice autorizate PFA care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţia generală ale finanţelor publice judeţeană, în funcţie de specificul activităţii şi de zona în care vă desfăşuraţi activitatea. Dinsunt impozitate pe bază de norme de venit şi veniturile agricole detalii mai jos. Apoi veţi plăti impozitul trimestrial şi nu mai aveţi de declarat nimic pentru adresele unităţilor fiscale, apăsaţi AICI Arendă Explicaţii: Veniturile obţinute din arendarea unui teren, a unui bun agricol, fac parte din categoria veniturilor obţinute din cedarea folosinţei bunurilor.

Consumuri aferente contractului de antrepriză Consumurile aferente contractului de antrepriză includ: a consumurile directe; b consumurile indirecte de producţie; c consumurile generale aferente contractului; d alte consumuri recuperate de beneficiar potrivit clauzelor contractului.

Consumuri directe sînt consumurile ce ţin nemijlocit de executarea lucrărilor prevăzute de un contract de antrepriză concret şi incluse direct în costul acestora. În cazul nerecunoaşterii de către beneficiar a reclamaţiilor înaintate aceste consumuri se constată drept cheltuieli ale perioadei; j dobînzile şi alte consumuri privind creditele şi împrumuturile aferente nemijlocit unui contract de antrepriză concret, capitalizate în conformitate cu S.

Consumuri indirecte de producţie sînt consumurile aferente întreţinerii şi exploatării maşinilor, mecanismelor şi utilajului, care deservesc cîteva contracte de antrepriză în cursul perioadei de gestiune, dar care nu pot fi incluse direct în consumurile aferente contractului de antrepriză concret.

La moldova de Ştefan cel Mare ; or.

Consumurile indirecte de producţie efective se repartizează la finele perioadei de gestiune pe contracte concrete şi alte direcţii proporţional numărului de maşină - schimburi maşină-ore lucrate de fiecare grup tip de maşini şi mecanisme sau printr-o altă metodă, stabilită de antreprenor.

Consumuri generale aferente contractului de antrepriză sînt consumurile ce ţin de dirijarea, organizarea şi deservirea contractului în ansamblu pe întreprindere şi sectoare ale producţiei de bază şi care nu pot fi incluse direct în consumurile aferente contractului de antrepriză concret.

modul de determinare a veniturilor suplimentare coeficientul de corelare a liniei de tendință

Consumurile generale aferente contractului includ: 1. Consumuri generale şi administrative: 1. Consumurile pentru deservirea lucrătorilor din construcţie: 2. Alte consumuri generale de antrepriză: 3. La finele fiecărei perioade de gestiune consumurile generale aferente contractului de antrepriză efective acumulate se repartizează în două etape: a în prima etapă consumurile generale aferente contractului de antrepriză efective se repartizează între costul lucrărilor executate conform contractelor şi cheltuielile perioadei.

În acest scop se compară mărimea totală a consumurilor generale efective cu suma care urmează a fi recuperată de beneficiari în bază cumulativă cu total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune. Consumurile generale aferente contractului de antrepriză în limitele sumelor recuperabile de către beneficiari se includ în costul contractelor în fiecare perioadă de gestiune, iar sumele care depăşesc acest plafon se trec la cheltuielile perioadei; b în etapa a doua suma consumurilor generale, care urmează a fi inclusă în costul lucrărilor de antrepriză, se repartizează în fiecare perioadă de gestiune între contracte concrete distincte.

În acest caz, dacă antreprenorul execută lucrări de construcţie prevăzute de numai un contract, consumurile generale se includ direct în costul acestui contract în sumă totală fără repartizare.

  • Cumpărați bitcoin
  •  Ja.

În cazul în care antreprenorul concomitent execută lucrări de construcţii prevăzute de mai multe contracte, consumurile generale se repartizează pe contracte distincte în limitele sumelor recuperabile de către beneficiari. Alte consumuri aferente contractului de antrepriză recuperate de clienţi conform clauzelor contractului sînt consumuri neincluse în articolele prezentate mai sus, recuperate de beneficiar peste valoarea lucrărilor prevăzută de contract. Consumurile aferente contractului cuprind modul de determinare a veniturilor suplimentare privind contractul în cauză pentru perioada de la data încheierii contractului pînă la data finalizării acestuia.

Consumurile ce ţin de încheierea contractului de antrepriză se includ în costul acestuia în cazul în care: a acestea au fost efectuate în cursul anului de gestiune în care a fost încheiat contractul; b mărimea acestora poate fi determinată cu certitudine.

SNC 11 \"Contractele de construcţie\"

În cazul în care consumurile aferente încheierii contractului apar în cursul unui an de gestiune, iar contractul se încheie în cursul altui an de gestiune, acestea se constată ca cheltuieli ale anului de gestiune în care au apărut şi nu se includ în componenţa consumurilor aferente contractului de antrepriză.

Cheltuieli aferente contractului de antrepriză Cheltuielile de antrepriză reprezintă suma consumurilor aferente contractului în ansamblu sau pe stadii distincte ale acestuia, predate de antreprenor şi recepţionate de beneficiar.

  • Căutați venituri suplimentare
  •  Ошибаешься, - возразила .

Acestea se determină la finele fiecărei perioade de gestiune şi se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar. La executarea contractelor, de rînd cu cheltuielile aferente contractului, apar şi cheltuieli care nu modul de determinare a veniturilor suplimentare de activitatea de construcţii, precum şi consumuri nerecuperabile de beneficiari.

Ele nu se repartizează între contracte distincte, dar se constată drept cheltuieli ale perioadei.