EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Strategie opțională echilibrată

Oferta curriculară Oferta curriculară Oferta curriculară  urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin: existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare; programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativ-formativ; pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive; Şcoala Gimnazială Nr. O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lui ca personalitate echilibrată şi armonioasă, capabilă să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.

NUMAR DE CLASE  Elaborarea CDS  este corelată cu dezvoltarea tuturor localităţilor din judeţ, a activităţilor economice desfăşurate în zonă şi cu resursele existente în cadrul şcolii pentru realizarea instruirii baza materială, cadre tehnice calificate şi cadre didactice titulare, convenţii de colaborare cu agenţii economici.

cum să înveți despre opțiunile binare

Scopul parcurgerii disciplinelor opţionale propuse poate fi sintetizat astfel : —         adâncirea competenţelor de bază — alături de competenţele personale şi cele sociale — comunicarea, gândirea critică, creativitatea şi spiritul anteprenorial; —         dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii, pornind de la formarea profesională într-o meserie, grup de ocupaţii sau specializare; —         promovarea valorilor democratice strategie opțională echilibrată curriculumcare să le permită viitorilor absolvenţi de liceu, şcoală de arte si meserii să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi democratice.

Unele discipline opţionale asigură aprofundarea conţinuturilor specifice din curriculum-ul nucleu.

Browser incompatibil

Alte discipline asigură aprofundarea cunoştinţelor în domeniu  pentru a se putea iniţia în tehnica de calcul şi informatică. Modalităţi de opţiune şi selecţie pentru elaborarea schemei orare Planul cadru pentru gimnaziu şi liceu parte integrantă a curriculum-ului naţional  conţine numărul de ore pe arii curriculare şi discipline aparţinând trunchiului comun precum şi curriculum-ului la decizia şcolii, pe ani de studiu.

Oferta curriculară a şcolii prezină schemele orare proprii de realizare a programului şcolar, pe cicluri de învăţământ.

GC tehnologie de tranzacționare

La clasele gimnaziale curriculum la decizia şcolii CDS este format din ore de aprofundare, extindere şi opţionale. În oferta curriculară, disciplinele sunt grupate în pachete de opţionale, astfel încât elevul poate alege acel pachet care corespunde aspiraţiilor sale.

Pachetele opţionale oferite prin CDS permit individualizarea  şcolii noastre şi menţinerea unei personalităţi  distincte, asigurarea parcursurilor individuale ale elevilor potrivit intereselor şi aptitudinilor lor elevul are posibilitatea de a alegeasigurarea unei integrări mai rapide în mediul socio-economic.

Cele șapte domenii de acțiune strategice ale noastre Astfel ne asigurăm durabilitatea Crearea de valoare: Sporim valoarea companiei noastre pe termen lung.

Elevii din clasele V- VIII şi IX — XI vor prezenta la secretariatul şcolii până la data de 10 februarie, fişa de opţiuni pentru anul şcolar următor; odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină, ea devine obligatorie pe durata pentru care a fost proiectată. Schemele orare ale claselor V-VIII vor cuprinde în mod obligatoriu cel puţin o oră de opţional, stabilită în urma procesului de consultare. În situaţia de transfer a elevilor din alte unităţi de învăţământ sau în alte strategie opțională echilibrată ale şcolii care funcţionează pe baza unor scheme orare diferite de cea a clasei în care elevii au fost înscrişi iniţial, consiliul de administraţie va asigura orientarea elevilor spre studiul unor discipline opţionale prevăzute în oferta şcolii, în rapot cu interesele elevilor, fără a constitui grupe noi opţionale.

Numărul 44, nov.

Consiliul de administraţie al şcolii va analiza opţiunile elevilor, va reevalua resursele de care dispune şcoala şi va solicita sprijinul necesar ISJ şi comunităţii locale. Sistemul de evaluare al elevilor În contextul educaţional actual, problematică evaluării capătă o importanţă din ce în ce mai mare în activitatea factorilor de decizie, a specialiştilor.

cum să faci bani cu adevărat

Esenţa evaluării constă în cunoaşterea efectelor activităţii desfăşurate penrtu ca pe baza informaţiilor obţinute să se determine progresul fiecărui elev şi dificultăţile acestuia în învăţare, să se poată ameliora activitatea. Evaluarea rezultatelor şcolare se va realiza pe poți face bani pe verandele de pe Internet parcursul anului şcolar şi va avea un preponderent caracter formativ.

opțiune de renunțare

După modul în care se integrează în desfăşurarea procesului  didactic evaluarea strategie opțională echilibrată fi de trei tipuri: a — evaluarea iniţială predictivăse realizează la începutul unui nou ciclu de învăţare în scopul stabilirii nivelului de pregătire al elevilor achiziţiilor anterioare. Se realizează prin probe scrise, teste, probe practice la început de an şcolar, de semestru, capitol.

Oferă posibilitatea de evidenţiere a progresului înregistrat de elevi de la o secvenţă, la alta a instruirii. Instrumentele de evaluare folosite sunt : —         probe scrise,  orale, practice, teste standardizate.

venituri pasive de afaceri pe internet

Metode alternative de evaluare — fişă de observare sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor — investigaţia.