Справочник «Строительство & Оборудование», by Sergey Gomon - Issuu

M trading mitrofanov. DISPETTO TRADING COMPANY LIMITED - C - Cipru

Views: Transcription 1 Nr. XXIV, nr.

m trading mitrofanov

Ţenov din Sviştov, Bulgaria Prof. Ioan-Franc N. Mitropolit G. Ludmila Timotin, UTM Metodologia de formare şi implementare a sistemului de motivare a personalului în cadrul întreprinderii Drd. Svetlana Mihailă, ASEM Abordări privind contabilitatea operațiunilor de livrare a mărfurilor supuse accizelor de către producător Conf. Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, informatizarea societăţii, procesele de globalizare şi regionalizare, dinamica accentuată a pieţelor muncii, intensificarea concurenţei pe piaţa serviciilor de învăţământ superior etc.

Aceste transformări impun necesitatea adoptării unui nou mod de gândire şi concepere a activităţii instituţiilor de învăţământ superior în baza principiilor marketingului.

DISPETTO TRADING COMPANY LIMITED

m trading mitrofanov La baza prezentului articol, stă o abordare teoretică a conceptului de marketing educaţional prin prisma evoluţiei teoriilor şi modelelor de marketing. Cuvinte-cheie: marketingul învăţământului superior, modelele de marketing educaţional, logica dominantă a serviciilor, marketingul holistic al serviciilor de învăţământ superior. JEL: M31, I Introducere Evoluţia mediului socio-economic, în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ superior, aduce în centrul preocupărilor necesitatea utilizării instrumentelor de marketing.

Experienţa ultimelor decenii demonstrează că funcţionarea eficientă şi sporirea competitivetăţii instituţiilor de învăţământ sunt determinate de aplicarea unui marketing performant. În acest context, aplicarea principiilor marketingului în educaţie se dovedeşte a fi la fel de important ca şi în oricare alt domeniu de activitate.

Chiar dacă beneficiile asociate marketingului în învăţământ sunt evidente, multe universităţi fie ezită să-l implementeze, fie utilizează practicile de marketing într-o manieră limitată şi sporadică. Această situaţie se datorează mai multor motive de la reticenţa managerului instituţiei până la lipsa unui suport metodologic menit să acopere toate aspectele circumscrise managementului marketingului în educaţie. Ecaterina ŞIŞCAN, ASEM The development of the knowledge-based economy, society computerization, globalization and regionalization processes, enhanced dynamics of labor markets, increased competition in the market for higher education etc.

IDENTITĂŢILE CHIŞINĂULUI ediția a V-a

These changes require the need for a new way of thinking and designing the activity of higher education institutions based on marketing principles. This article contains a theoretical approach to the concept of educational marketing through the development of marketing theories and models. Key words: higher education marketing, educational marketing models, service-dominant logic, holistic marketing of higher education services. Introduction The evolution of social and economic environment in which higher education institutions operate focuses on the necessity of using marketing tools.

The experience of recent decades shows that the efficient operation and increasing competitiveness of educational institutions are determined by applying advanced marketing. In this context, the application of marketing principles in education proves to be as important as in any other m trading mitrofanov of activity.

Even if the benefits associated with marketing in education are obvious, many universities are either reluctant to implement them or use marketing practices in a limited and sporadic manner. This is due to several reasons ranging from the reluctance of the institution manager to the lack of methodological support covering all aspects related to educational marketing management. Majoritatea publicaţiilor ştiinţifice abordează acest subiect printr-un simplu proces de transfer al modelelor de marketing dezvoltate în domeniul economic, din sfera învăţământului.

Deşi acele aspecte comune, care există între marketingul educaţional şi cel comercial, justifică, parţial, această stare a lucrurilor, lipsa unor modele specifice domeniului nu contribuie la dezvoltarea teoriei şi practicii de marketing educaţional.

În această ordine de idei, studiul prezintă o trecere în revistă a publicaţiilor ştiinţifice, în scopul evidenţierii conceptelor şi modelelor de marketing, care au contribuit la dezvoltarea şi aprofundarea teoriei şi practicii de marketing educaţional.

Definirea conceptului de marketing educaţional Majoritatea publicaţiilor indică, drept premisă principală a apariţiei şi dezvoltării marketingului educaţional, procesul de marketizare a învăţământului superior declanşat în anii '80 ai secolului trecut [4, 5, 6, 10].

Până atunci, activând în condiţiile pieţei producătorului, necesitatea marketingului nu era resimţită de instituţiile de învăţământ superior. Timp de secole, universităţile prestau servicii educaţionale doar celor ce întruneau condiţiile necesare pentru a da curs ofertei.

Astfel, activitatea de marketing a universităţilor era centrată pe produs, adică valorificarea potenţialului ofertei, fără implicarea unor eforturi semnificative pentru atragerea studenţilor. Această stare a lucrurilor era încurajată, inclusiv, de faptul că învăţământul superior era finanţat de stat.

m trading mitrofanov

Odată cu sporirea varietăţii instituţiilor, diversificarea ofertei şi promovarea noului model managerial orientat spre antreprenoriat şi autonomie, accentele, în activitatea de marketing, se deplasează de pe ofertă pe cerere, adică de la centrarea pe produs la centrarea pe consumator.

Ca urmare, studentul este tratat drept consumator, educaţia serviciu, iar instituţia de învăţământ furnizor de servicii pe o piaţă competitivă [14].

Conţinut Reguli de lucru cu ghidul Chişinău, str. Sarmizegetusa, 92, of. Materiale de construcţii en-gros şi en-detail.

Analizând această evoluţie, Ph. Kotler şi K. Fox evidenţiază trei etape în dezvoltarea marketingului învăţământului superior: marketingul nu este necesar, marketingul ca promovare, marketingul ca poziţionare [7, p. În ultimele trei decenii, interesul teoreticienilor pentru marketingul educaţional a generat Moreover, because it has a relatively new presence in education, we can say that the process of conceptualization of educational marketing remains in its early stage of development.

Most scientific publications address this subject through a simple process of transfer of marketing models developed in economics into education.

m trading mitrofanov

Although those common aspects that exist between educational marketing and commercial one justify, in part, this state of affairs, the lack of the domain specific models does not contribute to the development of educational marketing theory and practice.

In this context, the research presents an overview of scientific publications to highlight marketing concepts and models that contributed to the development and deepening of educational marketing theory and practice.

Names by Country

Defining the concept of educational marketing Most publications show that the basic premise of the emergence and development of educational marketing is the process of marketization of higher education started in the 80s of the last century [4, 5, 6, 10]. Until then, operating under producer market conditions, higher education institutions didn t feel the need for marketing.

For centuries, universities provided educational services only to those who met the conditions required to act on the supply. In this way, the marketing activity of universities was centered on the product, i.

PostModern, SRL, Кишинев

This state of affairs was m trading mitrofanov also by the fact that higher education was funded by the government. With the increasing variety of institutions, supply diversification and promotion of the new management model oriented towards entrepreneurship and autonomy, the emphasis in marketing activity moves from supply to demand, i.

Число возможных комбинаций приблизилось к 10 в 120-й степени - то есть к единице со 120 нулями. Определить ключ стало столь же математически нереально, как найти нужную песчинку на пляже длиной в три мили.

As a result, the student is treated as consumer, m trading mitrofanov as service and education institution as service provider in a competitive market. Kotler and K. Fox highlight three stages in the development of higher education marketing: marketing is not necessary, marketing as promotion, marketing as positioning [7, p. Astfel, Ph. Fox şi B. Davies şi L. Ellison tratează marketingul educaţional ca fiind un mijloc prin care instituţiile de învăţământ urmăresc facilitarea schimbului de valori cu grupurile-ţintă vizate.

Această abordare a marketingului, deşi este frecvent întâlnită în practică, este mai degrabă o expresie a orientării spre vânzări a activităţii instituţiilor de învăţământ. PardeyI. Evans ş. Egorşin ş. Tihomirova se implică în completarea acestor definiţii prin extinderea categoriilor de public ale căror nevoi instituţia urmează să le satisfacă: indivizi, instituţia m trading mitrofanov învăţământ, beneficiari de forţă de muncă, societate.

Sinteza numeroaselor abordări ale marketingului educaţional, prezentate în publicaţiile ştiinţifice naţionale şi internaţionale, permite evidenţierea unor aspecte comune: Marketingul este perceput ca un sistem de gestiune a activităţii instituţiilor de învăţământ constând în cercetare, proiectare, implementare şi control; Marketingul presupune schimbul de valori; Marketingul asigură orientarea instituţiei de învăţământ m trading mitrofanov nevoile pieţei şi modalităţile de satisfacere a acesteia; Este luată în considerare diferenţa de interese ale beneficiarilor, impunând necesitatea adaptării ofertei cerinţelor individuale şi de grup; Locul central, în activitatea de marketing a instituţiilor de învăţământ, îi revine consumatorului final.

Generalizând, marketingul educaţional poate fi definit drept o concepţie de gestiune a activităţii instituţiei de învăţământ, orientată spre identificarea şi satisfacerea nevoilor şi dorinţelor grupurilor-ţintă, prin proiectarea, stabilirea preţului, promovarea şi furnizarea de programe şi servicii educaţionale competitive şi realizarea, pe această cale, a obiectivelor individuale şi organizaţionale.

În literatura de specialitate, marketingul, deseori, este interpretat ca fiind o filosofie, un mod de gândire al organizaţiei, potrivit căruia punctul In the last three decades the theorists interest in educational marketing has generated different approaches to distinguishing the main concepts to operate with. Thus, Ph. M trading mitrofanov and B.